Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X Ns 1586/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-07-20

Sygn. akt X Ns 1586/16

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni E. Z. wniosła o stwierdzenie, że spadek po G. F., zmarłej w dniu 27 sierpnia 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w O. na podstawie testamentu nabyły córki: E. Z. oraz B. Z.. Podała, że w skład majątku spadkowego wchodzi nieruchomość położona w O..

Uczestniczka B. Z. na posiedzeniu w dniu 06 kwietnia 2017 r. przychyliła się do wniosku.

Uczestniczka K. F. zawiadomiona prawidłowo, nie stawiła się i nie zajęła stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Spadkodawczyni G. F., zmarła 27 sierpnia 2016 r. w O.. Ostatnio stale zamieszkiwała w O..

(dowód: odpis skrócony aktu zgonu k. 5)

Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową. Miała troje dzieci: A. F. (1), E. Z. oraz B. Z..

A. F. (1) zmarł w dniu 06 stycznia 2016 r. Miał jedno dziecko: K. F..

Wnioskodawczyni ani żaden z uczestników nie odrzucał spadku, nie przyjmował spadku, nie zrzekał się dziedziczenia, ani nie został uznany za niegodnego dziedziczenia.

(dowód: odpisy aktów stanu cywilnego k. 6, k. 31, zapewnienie spadkowe E. Z. k. 26-26v)

W dniu 14 grudnia 2001 r. przed notariuszem w O. T. Z., spadkodawczyni G. F. sporządziła testament w formie aktu notarialnego – rep. A. Nr 5403/2001, w którym powołała do całości spadku syna A. F. (2), syna G. i M., urodzonego dnia (...), zamieszkałego we W..

(dowód: testament k. 36)

Testament ten został odwołany w dniu 10 maja 2014 r. przed notariuszem w O. T. Z. i jednocześnie spadkodawczyni G. F. testamentem z tego dnia sporządzonym w formie aktu notarialnego – rep. A Nr 2147/2014, powołała do całości spadku córki: E. Z., córkę G. i M., urodzoną (...) i B. Z., córkę G. i M., urodzoną (...), w częściach równych – po ½ części każdą z nich.

(dowód: testament k. 4)

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 670 k.p.c. sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Sąd oparł się na dokumentach zgromadzonych w toku postępowania – odpisach aktów stanu cywilnego i na sporządzonych przez spadkodawczynię testamentach oraz na zapewnieniu spadkowym E. Z. i uczestników postępowania.

Badanie z urzędu kręgu spadkobierców winno odbywać się stosownie do treści zebranego materiału dowodowego ( vide: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2011 r., I CSK 12/11, LEX nr 960516).

Zgodnie z treścią art. 926 § 1 i 2 k.c., powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy, albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. W myśl zaś art. 943 k.c. spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Sąd Najwyższy wprost wskazał, że jeżeli sąd ustali, że spadkodawca pozostawił testament, ale nie poweźmie wątpliwości, że jest on nieważny lub nieskuteczny, to nie jest obowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów celem potwierdzenia jego ważności i skuteczności. Jeżeli zaś taki zarzut podniesie uczestnik postępowania, to jego obarcza ciężar udowodnienia prawdziwości tego zarzutu, stosownie do reguły z art. 6 k.c. ( vide: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2004 r., II CK 65/03, LEX nr 602408).

Spadkodawczyni w dniu 14 grudnia 2001 r. sporządziła testament w przewidzianej w art. 950 k.c formie aktu notarialnego przed notariuszem w Kancelarii Notarialnej w O. T. Z. – rep. A. Nr 5403/2001, w którym powołała do całości spadku syna A. F. (1). Następnie spadkodawczyni sporządziła w dniu 10 maja 2014 r. sporządziła kolejny testament w przewidzianej w art. 950 k.c formie aktu notarialnego przed notariuszem w Kancelarii Notarialnej w O. T. Z. – rep. A. Nr 2147/2014, w którym powołała do całości spadku córki: E. Z. i B. Z., po ½ części dla każdego z nich. Jednocześnie w testamencie z dnia 10 maja 2014 r. w § 1 spadkodawczyni odwołała swój testament sporządzony w dniu 14 grudnia 2001 r. (Rep. A Nr 5403/2001). Tym samym w przedmiotowej sprawie podstawę do ustalenia kręgu spadkobierców stanowił testament notarialny z dnia 10 maja 2014 r.

Podkreślenia wymaga ponadto, że ważność tegoż testamentu nie była kwestionowana przez wnioskodawcę ani uczestników postępowania.

Mając na względzie powyższą okoliczność, na podstawie powołanych przepisów, Sąd stwierdził, iż spadek po G. F. zmarłej dnia 27 sierpnia 2016 r. w O., ostatnio stale zamieszkałej w O., na podstawie testamentu notarialnego z dnia 10 maja 2014 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w O. przed notariuszem T. Z. za Repertorium A nr 2147/2014 nabyły córki E. Z. (córka G. i M.) i B. Z. (córka G. i M.) po ½ części każda z nich (pkt I postanowienia).

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. ustalając, że koszty postępowania wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą każdy w zakresie związanym ze swoim udziałem w sprawie, gdyż nie zaistniały w sprawie przesłanki dla zastosowania wyjątków od zasady ponoszenia kosztów postępowania wyrażone w §2 i 3 art.520 kpc.

SSR Katarzyna Jerka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Roman
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Data wytworzenia informacji: