Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX W 3348/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2016-12-30

Sygn. akt IX W 3348/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział IX Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Żołnowska

Protokolant: stażysta Wojciech Sowul

w obecności oskarżyciela publ. D. K.

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada i 19 grudnia 2016 r. sprawy

K. W.

s. B. i G. z domu Ś.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że:

1.  w dniu 20/21 sierpnia 2016r. od godz. ok. 19.00 do godzin rannych w O. przy ul. (...) będąc współwłaścicielem lokalu E. i osobą odpowiedzialną za poziom hałasu, poprzez dopuszczenie do głośnego odtwarzania muzyki i inne hałasy podczas odbywającej się w tym dniu imprezy, zakłócił spokój i spoczynek nocny mieszkańcom budynku przy ul. (...)

- tj. wykroczenie z art. 51§1kw

2.  w dniu 08/09 września 2016r. będąc współwłaścicielem lokalu E. w O. przy ul. (...) oraz osobą odpowiedzialna za poziom hałasu, poprzez dopuszczenie do głośnej, ciągłej pracy klimatyzatorów i wentylatorów umieszczonych na dachu budynku E. zakłócił spokój i spoczynek nocny B. i E. W.

- tj. za wykroczenie z art. 51§1kw

ORZEKA:

I.  obwinionego K. W. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt I i za to na podstawie art. 51§1kw skazuje go na karę 1000,- (jeden tysiąc ) złotych grzywny;

II.  uniewinnia obwinionego od popełnienia czynu z pkt. II,

III.  na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych obciąża obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100,- (sto) złotych i opłatą w kwocie 100 (sto) złotych, w części uniewinniającej koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

IV.  na podstawie art. 118 § 2 kpw w zw. z art. 119 kpw w zw. z art. 616 § 1 pkt. 2 kpk i art. 626 § 2 kpk zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego K. W. kwotę 216 (dwieście szesnaście) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez obwinionego z tytułu ustanowienia obrońcy w sprawie,

V.  na podstawie art. 627 kpk w zw z art. 119kpw zasądza od obwinionego na rzecz oskarżyciela posiłkowego E. W. zwrot wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie w kwocie 420 (czterysta dwadzieścia) złotych.

UZASADNIENIE

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. W. mieszka w O., jest żonaty, na utrzymaniu ma jedno dziecko, prowadzi działalność gospodarczą osiągając dochód około (...) zł miesięcznie. Obwiniony jest współwłaścicielem Centrum (...) (...) z siedzibą w O. przy ul. (...). Do budynku, w którym mieści się (...) przylega budynek mieszkalny, w którym zlokalizowane są na (...) piętrze mieszkania: nr (...) będące własnością małżonków E. i B. W. (1), nr (...) które zajmuje J. Ś..

Uchwałą współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) z dnia 14 lutego 2012 r. wyrażono zgodę na prowadzenie w przebudowanym budynku działalności polegającej na prowadzeniu szkoły tańca, organizowaniu szkoleń, kursów, imprez okolicznościowych, konferencji, wystaw. Centrum jest czynne w godzinach 8-21, a w przypadku imprez okolicznościowych, w szczególności wesel do godzin porannych. Sale, w których prowadzone są zajęcia, wyposażone są w sprzęt nagłaśniający, urządzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz nagrzewnice powietrza.

Centrum (...) rozpoczęło działalność pod wymienionym adresem w czerwcu 2013 r. Od tego czasu K. w O. przeprowadziła pod w/w adresem kilkadziesiąt interwencji dotyczących zakłócenia spokoju i spoczynku nocnego. Przed Wydziałem (...) prowadzono postępowania przeciwko właścicielowi lokalu o wykroczenia z art. 51 § 1 kw – o zakłócenie spokoju, spoczynku nocnego, które wielokrotnie kończyły się wyrokami skazującymi. K. W. podejmował prace mające na celu wygłuszenie lokalu. Państwo W. zgłaszali zaś systematycznie zastrzeżenia odnośnie poziomu hałasu w ich mieszkaniu.

Na dachu budynku, który zajmuje E. znajdują urządzania wentylacyjne zainstalowane zgodnie z warunkami technicznymi przez firmę (...). Urządzenia te są w okresie gwarancyjnym i polegają systematycznym przeglądom.

W marcu 2014 r. na zlecenie obwinionego przeprowadzone zostały przez firmę (...) z P. pomiary izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych na połączeniu mieszkań lokatorskich z centrum E.. Przedmiotem analizy było przenikanie hałasu do mieszkań lokatorskich (...) z budynku przynależnego do Centrum. Z wykonanego opracowania wynika, iż wymagana izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych-stropów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych z punktami usługowymi wynosi 55-60dB. Wymagania dobierane są indywidualnie w zależności od wielkości i charakteru działalności obiektu. W wypadku centrum E. działającego także w godzinach nocnych minimalnym wymogiem powinno być osiągnięcie poziomu 55dB, a optymalnie 60dB. Z dokonanych pomiarów wynika, iż stan faktyczny stropu musi być uszczelniony dźwiękoizolacyjnie, szczególnie od dźwięków powietrznych w niskich i średnich częstotliwościach , słyszalnych w mieszkaniach. Z analizy wskaźników izolacyjności akustycznej dla stropów i ścian wynika, iż pod jedną sypialnią mieszkania nr (...) wskaźnik izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków powietrznych jest poniżej krytycznych wymagań , zaś dla drugiej spełnione są wymagania krytyczne, ale optymalnie nie. Natomiast przez ścianę korytarza centrum do sypialni mieszkania nr (...) nie są spełnione krytyczne wymagania. Zalecone zostały m.in. prace polegające na uszczelnieniu stropu, zdemontowania sufitu podwieszanego i przyklejenia do stropu płyty w wełny (...) 30mm z folią (...), przyklejeniu wełny(...) od podłogi do stropu we wskazanych miejscach, a także paneli akustycznych. W tym czasie K. W. zadeklarował usunięcie problemu poprzez określenie miejsc przenikania hałasu oraz wygłuszenie ich.

W dniu 01.03.2014r. K. W. zadeklarował przeprowadzenie prac, mających na celu usunięcie uciążliwych hałasów.

W 2015 i 2016 r. wielokrotnie przeprowadzane były przy ulicy (...) badania pomiarowe poziomu dźwięku w mieszkaniu. Badania zostały przeprowadzone przez pracowników (...)Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w O.. W czasie wykonywanych pomiarów w mieszkaniu osoby kontrolujące stwierdziły odgłosy muzyki i głos osoby używającej mikrofon. Nadto przy otwartych oknach słyszały pracujące urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne znajdujące się na dachu budynku (...). W wyniku wyżej opisanych badań 21.11.2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w O. nałożył na właścicieli E. obowiązek przedstawienia ekspertyzy technicznej wskazującej rozwiązania techniczne po wprowadzeniu których obniżona zostanie emisja hałasu do maksymalnych poziomów.

W nocy z 20 na 21 sierpnia 2016r. w centrum E. w Sali (...) na (...)odbywała się impreza, w której uczestniczyło około 100 osób. Po godzinie 19 - tej odgłosy dochodzące z Centrum zaczęły być dokuczliwe dla E. W. i J. Ś.. Około godz. 23 -ej ten ostatni udał się na zaplecze lokalu, gdzie poprosił pracownika ściszenie muzyki, ale nie przyniosło to pożądanego efektu. Około godz. 23.30 E. W. wezwał na interwencję Policję. Okazało się, iż na miejscu nie ma właścicieli lokalu, pracownik K. J. oświadczył, iż muzyka jest ściszona do niezbędnego minimum.

Funkcjonariusze post. M. L. (1) i sierż. st. A. D. (1) udali się do mieszkania zgłaszającego. W lokalu tym słychać było dochodzące zza ściany dźwięki basów. Sytuacja nie zmieniła się po interwencji w lokalu i imprezy trwały do godzin porannych.

W dniu 8 września 2016r. w centrum E. nie odbywały się żadne wieczorne czy nocne imprezy. Przez cały czas w mieszkaniu państwa W., przy otwartych oknach było słychać włączone wentylatory. Około godz. 22 – giej E. W. udał się do lokalu, który jak się okazało był już zamknięty. Po północy na miejsce została wezwana Policja. Policjanci stwierdzili, iż w mieszkaniu jest słyszalny cichy szum wentylatorów. Próbowali ustalić kontakt do właściciela, ale nieskutecznie. Urządzenia zostały wyłączone dopiero następnego dnia około godz. 8.00 po interwencji B. W., która została poinformowana przez pracownice lokalu, iż pracownik odpowiedzialny zapomniał ich wyłączyć przed zamknięciem.

(dowody: wyjaśnienia obwinionego k. 73 – 74, M. L. k. 75, 14, zeznania A. D. k. 75, zeznania J. Ś. k. 75, k. 9, zeznania E. W. k. 74v – 75, 41, zeznania B. W. (1) k. 75v – 76v, zeznania K. J. k.75, 17, zeznania K. K. k. 75v, zeznania M. S. k. 75v, notatki urzędowe k. 1, 32, opracowanie wykonane przez firmę (...) dotyczące przedstawienia i analizy wyników pomiaru izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych na połączeniu mieszkań lokatorskich na poziomie +2 z Centrum (...) D. na poziomach: -1, 0, +1 k. 116 – 129, deklaracja obwinionego k. 132, postanowienie (...) k. 91, protokoły kontroli Powiatowej stacji Sanitarno Epidemiologicznej wraz z protokołami z pomiarów hałasów i sprawozdaniami k. 93 – 115, pismo oskarżycielki posiłkowej z 26 lutego 2014 r. k. 130 -131, skarga mieszkańców k 136 – 137, decyzja z 15 lipca 2015 r. k. 141, uchwała wspólnoty mieszkaniowej z 14.02.2012r., k. 151 – 152, pismo z 22 listopada 2016 r. k. 161, notatka urzędowa k. 57 )

Obwiniony K. W. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu we wniosku o ukaranie czynów. Kwestionował fakt bycia osobą odpowiedzialną za poziom emitowanych hałasów w lokalu. Wyjaśnił, iż z uwagi na zgłaszane liczne interwencje ze strony mieszkańców, zostało wykonanych wiele kosztownych prac wygłuszających lokal, w tym zostały zatkane materiałem dźwiękoszczelnym wszystkie kominy, przestrzenie, które występowały pomiędzy budynkiem lokalu, a budynkiem wspólnoty. Dodał, że na chwilę obecną w lokalu jest jedynie kilku przeszkolonych i wyselekcjonowanych DJ- ów, którzy wiedzą w jaki sposób mają grać i o jakiej głośności. Wskazał również, iż nie przebywał w lokalu podczas interwencji policji. Wyjaśnił, iż system wentylacyjny został wykonany zgodnie z projektem, przez profesjonalną firmę, jest poddawany przeglądom. Podkreślił, iż przez ostanie lata próbuje porozumieć się z państwem W., proponował również wykupienie ich mieszkania. Szczegółowo opisał działalność centrum i swoje starania w celu zmniejszenia jego uciążliwości.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd nie kwestionował wyjaśnień obwinionego odnośnie podejmowanych działań mających na celu wygłuszenie lokalu, aczkolwiek uznał, że obwiniony doskonale zdawał sobie sprawę, że wykonane prace są w dużym stopniu nieskuteczne, a muzyka dobiegająca z lokalu, przy większych imprezach, z udziałem ponad setki osób, jak to miało miejsce w przedmiotowej sprawie, stanowiła zakłócenia ciszy nocnej dla pokrzywdzonych. Dlatego też Sąd nie podzielił argumentacji obwinionego, dotyczącej tego, że nie miał on wpływu na sposób emisji i poziom dźwięku dochodzący do mieszkania pokrzywdzonych z centrum E. w nocy z 20 na 21 sierpnia 2016 r.

Twierdzenia obwinionego, jakoby aparatura nagłośniająca została przez firmę ją przygotowującą wyciszona nie pokrywa się z zeznaniami pokrzywdzonego E. W., J. Ś. oraz interweniujących funkcjonariuszy Policji st. post. M. L. i st. sierż. A. D. (1). Z zeznań tych świadków wynika, iż w nocy z 21 na 22 sierpnia 2016r do mieszkań pokrzywdzonego i J. Ś., dobiegała muzyka i odgłosy basów. Odgłosy te uniemożliwiały spoczynek nocny lokatorom. Pokrzywdzeni podkreślali, iż sytuacje takie mają miejsce nagminnie. Funkcjonariusze Policji są osobami obcymi, w żaden sposób niezainteresowanymi rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie, a przez to w pełni obiektywnymi. Oboje nie po raz pierwszy interweniowali w tym samym miejscu. Stwierdzili, że poziom hałasu dochodzący z lokalu obwinionego do mieszkania nr (...) mógłby im zakłócać spoczynek nocny, szczególnie gdyby takie sytuacje powtarzałyby się cyklicznie. Ich relacja koresponduje z notatką sporządzoną bezpośrednio po przedmiotowej interwencji.

Sąd w całości podzielił zeznania wszystkich w/w świadków albowiem są one spójne, logiczne, rzeczowe, konsekwentne oraz wzajemnie się uzupełniają.

K. J., potwierdził, że interwencja Policji miała miejsce. Wskazał także, że muzyka była ściszana za każdym razem, gdy o to poproszono. Zeznał, że w dniu 20 sierpnia od godz. 18 – tek odbywało się na (...) wesele. Wskazał, iż w trakcie imprez osobą odpowiedzialną za lokal jest menager. Nie pamiętał, czy byli w tym czasie obecni właściciele E..

W ocenie Sądu pomimo, że świadek jest pracownikiem obwinionego, złożone przez niego zeznania zasługują na podzielenie i stanowią rzetelne źródło oparcia ustaleń faktycznych w sprawie.

Świadek B. W. (2), która nie był obecna w mieszkaniu w nocy z 20 na 21 sierpnia 2016r.zeznawała na okoliczność hałasów emitowanych przez wentylatory i klimatyzatory dochodzących do jej mieszkania. Wskazała, iż w dniu 8 września 2016r. system wentylatorów był włączony cały dzień, szczególnie uciążliwe stało się to w godzinach wieczornych. Okazało się, iż lokal jest zamknięty, a klimatyzacja nie została wyłączona przez błąd pracownika za to odpowiedzialnego. Uciążliwość wentylacji potwierdził jej mąż, podkreślając, iż przeszkadza mu nie tylko hałas ale również zapachy z instalacji wydobywające się. Interweniujący policjanci K. K. i M. S. potwierdzili, iż wentylacja w lokalu była włączona, wskazali, iż w mieszkaniu państwa W. słyszalny był cichy szum.

Sąd dał wiarę zeznaniom wyżej wymienionych świadków bowiem są jasne i spójne. Fakt pozostawienia włączonej przez nieuwagę pracownika wentylacji nie został zakwestionowany przez obwinionego.

Sąd uznał, że na przymiot wiarygodności zasługują dowody w postaci dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie, w tym zarówno wyniki badań Sanepidu jak i pomiarów wykonanych przez firmę (...) oraz kopie uchwały podjętej w sprawie funkcjonowania (...).

Podsumowując obwiniony podejmował działania mające na celu wyciszenie lokalu. Jednakże w świetle zeznań pokrzywdzonych, funkcjonariuszy policji, analizy pomiaru izolacyjności akustycznej dokonanej przez firmę (...) i kontroli Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w O. wynika, że działania te były nie wystarczające, z czego obwiniony, przy uwzględnieniu częstotliwości problemu, musiał sobie zdawać sprawę. Podkreślić należy, że przedmiotowe zdarzenie nie miało charakteru incydentalnego, a uciążliwości związane z opisywanym hałasem mają miejsce od 2013 r.

Nie ulega wątpliwości, iż wspólnota wyraziła zgodę na prowadzenie w przebudowanym budynku działalności polegającej na prowadzeniu szkoły tańca, organizowaniu szkoleń, kursów, imprez okolicznościowych, konferencji, wystaw. Nie jest to jednak tożsame na zgodę na prowadzenie działalności zakłócającej mieszkańcom sąsiednich lokali normalne, zgodne z ich przeznaczeniem korzystanie z własnych mieszkań, w których w godzinach nocnych i wieczornych lokatorzy chcą wypoczywać. Powtarzające się zakłócenia spokoju przez muzykę dobiegającą z centrum E., mogło stanowić uciążliwość.

Podkreślić należy w tym miejscu, iż badania poziomu hałasu były przeprowadzane podczas imprez okolicznościowych. Mierzony był poziom głośności aparatury nagłaśniającej i innych urządzeń. W rzeczywistości odgłosy np. wesela z udziałem ponad setki osób mają innych charakter i z pewnością wzmagają głośność i częstotliwość odgłosów słyszalnych przez ściany przez sąsiadów.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Sądu, wina obwinionego co do czynu z nocy 20/21 sierpnia 2106r. nie budzi wątpliwości.

Obwiniony swoim zachowaniem wyczerpał znamiona wykroczenia określonego w art. 51§1kw .

Przedmiotem ochrony wykroczenia z art. 51kw jest spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny. Strona przedmiotowa obejmuje różne formy działania sprawcy jak krzyk, hałas, alarm lub inny wybryk . Przez wybryk rozumieć należy zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętych norm postępowania, jakiego wśród konkretnych okoliczności nie należało się spodziewać ze względu na przyjęte zwyczajowo normy ludzkiego współżycia, zachowanie które wywołuje negatywne oceny społeczne, uczucie gniewu, oburzenia. Wybryk charakteryzuje sprzeczność z powszechnie akceptowanymi normami postępowania .

Obwiniony naruszył wspomniane normy współżycia społecznego. Emitowanie głośnej muzyki, hałas towarzyszący imprezom organizowanym w lokalu obwinionego w godzinach nocnych zakłócały spokój i spoczynek nocny sąsiadów. Nie mogli oni korzystać z własnego mieszkania zgodnie z jego przeznaczeniem, poświęcać godzin nocnych na wypoczynek i sen. W ocenie Sądu, obwiniony winien respektować prawa pokrzywdzonych, fakt, iż prowadzona przez niego działalności jest legalna, nie oznacza, iż może ją prowadzić w sposób nieskrępowany i nieograniczony. Musi respektować prawa i dobra chronione prawem przynależne innym osobom.

Przy wymiarze kary Sąd jako okoliczność obciążającą wziął pod uwagę, iż przedmiotowe zdarzenie nie miało charakteru incydentalnego. Obwiniony był wcześniej karany kilkakrotnie za analogiczne wykroczenia.

Obwiniony wiedząc, iż prowadzona przez niego działalność w godzinach nocnych jest uciążliwa, a zlecone prace wygłuszające nie w pełni zdają rezultat, nadal organizował kolejne imprezy z oprawą muzyczną.

W świetle wskazanych wyżej okoliczności Sąd orzekł wobec obwinionego karę grzywny w wysokości 1000 złotych. Orzeczona kara, w ocenie Sądu, jest współmierna do stopnia zawinienia obwinionego i społecznej szkodliwości zarzucanego mu czynu i nie może być postrzegana jako rażąco surowa.

Odrębną kwestią pozostaje hałas emitowany przez system wentylacyjny centrum E.. Zainstalowane urządzenia są wysokiej klasy, instalacja została wykonana zgodnie z projektem i warunkami technicznymi. Właściciel posiada odpowiednie pozwolenia i odbiory. Wentylacja pozostaje pod stałym nadzorem serwisu w zakresie użytkowania. W ocenie Sądu, w tym zakresie nie sposób przypisywać obwinionemu popełnienia wykroczenia ze względu na brak zawinienia. Kwestią do rozważenia jest jedynie uregulowanie stosunków sąsiedzkich na gruncie prawa cywilnego. Podkreślić należy, iż w tym konkretnym przypadku, jaki był przedmiotem badania Sądu, wentylacja nie została wyłączona przez odpowiedzialnego za to pracownika, a jej działanie nie wynikało z potrzeb samego przedsiębiorcy.

Wobec powyższych ustaleń, Sąd uniewinnił obwinionego od czynu polegającego na zakłóceniu spokoju i ciszy nocnej w nocy z 20 na 21 września 2016r. poprzez dopuszczenie do głośnej i ciągłej pracy klimatyzatorów i wentylatorów.

Na podstawie art. 118 § 1 kpw i art. 3 ust. 1 w zw. z art. 21 pkt. 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych wobec skazania za czyn I Sąd obciążył obwinionego zryczałtowanymi wydatkami postępowania w kwocie 100 złotych i opłatą w kwocie 100 złotych. W części uniewinniającej koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Wobec skazania obwinionego za jeden czyn, zaś uniewinnienia go od popełnienia czynu drugiego Sąd zasądził zwrot na jego rzecz jedynie połowy wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem obrońcy w sprawie według norm przepisanych.

Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych wnosiła o zasądzenie od obwinionego na rzecz oskarżycieli posiłkowych kwoty 840 zł. W sprawie występowało dwóch oskarżycieli – B. i E. W., przy czym każde z nich było pokrzywdzonym innym czynem zarzucanym obwinionemu. Wobec skazania obwinionego za czyn z pkt I wyroku, którym pokrzywdzonym był E. W., na mocy stosownych i wskazanych w wyroku przepisów, Sąd zasądził od obwinionego na rzecz wymienionego połowę żądanej kwoty.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Henryka Noskiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Aneta Żołnowska
Data wytworzenia informacji: