Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 411/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-10-28

Sygn. akt IV U 411/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Grażyna Giżewska Rozmus

Protokolant:

st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska

po rozpoznaniu w dniu 23 października 2014 r. w Olsztynie

sprawy A. K. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania A. K. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 3 kwietnia 2014 r. nr (...)

oddala odwołanie

Sygn. akt IV U 411/14

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. - decyzją z dnia 03 kwietnia 2014r. znak (...) - odmówił A. K. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 11.03.2014r. - argumentując to tym, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Tytuł ubezpieczenia odwołującej ustał w dniu 10.03.2014r., zaś od dnia 01.05.2012r. – odwołująca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Od powyższej decyzji ubezpieczona A. K. (1) wniosła odwołanie, w którym domagała się zmiany zaskarżonej decyzji poprzez przyznanie jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 11.03.2014r.

W uzasadnieniu podała, że od dnia 01.02.2014r. objęta była ubezpieczeniem chorobowym jako pracownik, ponieważ zatrudniona była w firmie (...), prowadzonej przez E. B.. Jej zatrudnienie trwało (według wystawionego świadectwa pracy) do dnia 27.03.2014r., kiedy to została wyrejestrowana z ZUS-u jako pracownik ww. firmy, nie mniej jednak w jej ocenie była ona zatrudniona do dnia 30.04.2014r., a zwolnienie lekarskie, które otrzymała w trakcie zatrudnienia obejmowało okres od 01.02.2014r. do 30.04.2014r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O., w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

W uzasadnieniu wskazał, że w myśl art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy, powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia - nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Z akt sprawy wynika, że odwołująca była zatrudniona do dnia 10.03.2014r., zaś od dnia 01.05.2012r. – ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

A. K. (1) była zatrudniona w firmie (...) z siedzibą w S., prowadzonej przez E. B. od dnia 01.02.2014r. w oparciu o umowę na okres próbny (do 30.04.2014r.) na stanowisku głównej księgowej w wymiarze pełnego etatu.

Od tego też dnia odwołująca została zgłoszona przez płatnika składek - jako pracownik do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS-ie –tj w okresie od 01.02.2014r. do 27.03.2014r. Od dnia 01.02.2014r. była też zgłoszona do PFRON-u jako pracownik firmy (...).

(dowód: zeznania odwołującej k: 22; pismo z ZUS-u k: 4; akta osobowe odwołującej – świadectwo pracy, umowa o pracę k: 2 część B, zgłoszenie do ubezpieczenia k: 1 część B)

Od dnia 01.02.2014r. odwołująca przystąpiła do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy, którą świadczyła do dnia 10.03.2014r.

W dniu 10.03.2014r. była ostatni dzień w pracy. Kolejnego dnia tj. 11.03.2014r. udała się do lekarza psychiatry i w związku z jej niezdolnością do pracy otrzymała zwolnienie lekarskie na okres od 01.02.2014r. do 31.03.2014r. Następne zwolnienie lekarskie obejmowało okres od 01.04.2014r. do 30.04.2014r.

(dowód: zeznania odwołującej k: 22; akta rentowe – zwolnienie lekarskie k: 8; akta osobowe – k: 5 część B)

Zatrudnienie odwołującej w firmie (...) ustało z dniem 27.03.2014r., co wynika z wystawionego jej przez pracodawcę świadectwa pracy. Pracodawca z tym dniem rozwiązał z nią umowę o pracę bez wypowiedzenia. Od dnia 28.03.2014r. odwołująca została wyrejestrowana z ubezpieczenia.

(dowód: świadectwo pracy k: 5; akta osobowe – wyrejestrowanie z ubezpieczenia k: 4 część C; rozwiązanie umowy o pracę k: 1 część C akt osobowych)

Odwołująca przez okres zatrudnienia otrzymywała wynagrodzenie za pracę. Nie ubiegała się o wynagrodzenie za okres choroby od pracodawcy.

( bezsporne- potwierdzone- przesłuchanie odwołującej k. 22, akta osobowe – świadectwo cześć C k. 5)

Odwołująca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.06.2017r. i pobiera to świadczenie.

(dowód: akta osobowe odwołującej – orzeczenie lekarza orzecznika ZUS k: 3 część B; akta rentowne – oświadczenie k: 10-10v; informacja k: 13)

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie A. K. (1) nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie wskazać należy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. zaskarżoną decyzją odmówił odwołującej prawa do zasiłku chorobowego, finansowanego ze środków ZUS za okres od 11.03.2014r.

Organ rentowy powyższą decyzję oparł na ustaleniach, że tytuł ubezpieczenia odwołującej ustał w dniu 10.03.2014r., zaś od dnia 01.05.2012r. – ma ona ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – a zasiłek chorobowy nie przysługuje zaś za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Na rozprawie w dniu 23.10.2014r. pełnomocnik ZUS podniósł, iż powódce przysługuje w pierwszej kolejności wynagrodzenie za okres choroby wypłacane przez pracodawcę.

Poza sporem jest, że odwołująca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.06.2017r. i faktycznie pobiera to świadczenie.

Istotnym natomiast jest, że jej zatrudnienie w firmie (...), prowadzonej przez E. B. obejmowało okres od dnia 01.02.2014r. do 27.03.2014r. (nie zaś do 10.03.2014r.) – co wynika z rozwiązania z nią umowy o pracę i wystawionego przez pracodawcę świadectwa pracy. Również odwołująca potwierdziła na rozprawie w dniu 23.10.2014r., że stosunek jej pracy w pozwanej firmie trwał do dnia 27.03.2014 r.

Poza sporem również było, że faktycznie odwołująca świadczyła pracę do dnia 10.03.2013r., zaś od dnia 11.03.2014r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, które obejmowało okres jej niezdolności do pracy od 01.02.2014r. do 31.03.2014r.

Przy takim zatem stanie faktycznym, zgodnie z którym odwołująca do dnia 10.03.2014r. świadczyła pracę na rzecz pracodawcy - zwolnienie lekarskie, obejmujące jej niezdolność do pracy za okres od 01.02.2014r. – 31.03.2014r. - dokumentowało jej niezdolność do pracy w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dopiero po okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego w oparciu o art. 92 k.p., zgodnie z którym, za czas niezdolności do pracy pracownika wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Należy zauważyć, iż do dnia rozprawy, odwołująca nie skorzystała z prawa do wynagrodzenia przewidzianego w art. 92 k.p. w oparciu o zwolnienie lekarskie wystawione jej za okres od 01.02.2014r.. Okoliczność ta wynika także z treści wystawionego przez pracodawcę świadectwa pracy.

Dlatego też, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w okresie od dnia 11.03.2014r. do 27.03.2014r., za który A. K. dochodzi zasiłku chorobowego, odwołującej przysługiwałoby wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy, nie zaś zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

Dopiero od dnia ustania stosunku pracy tj. od dnia 28.03.2014r. - uprawnienia do świadczeń chorobowych powinny być finansowane ze środków ZUS.

W myśl art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje bowiem ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Tak więc przy spełnieniu w/w warunku prawo do zasiłku chorobowego przysługuje również za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, o ile nie zajdą przesłanki określone w art. 13 cytowanej ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014r., poz. 159) – zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy, powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy - ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

Na gruncie niniejszej sprawy – za okres od 28.03.2014r. do 30.03.2014r. - odwołującej również nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego, z uwagi na przyznane jej prawo do renty.

Osoba, która otrzymuje bowiem świadczenia emerytalne lub rentowe, uzyskuje dochód, dlatego ustawodawca nie uznał za uzasadnione chronić jej niezdolności do pracy poprzez wypłatę zasiłku chorobowego.

W przedmiotowej sprawie bezspornym było, że odwołująca ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.06.2017r. i pobiera to świadczenie.

Mając zatem powyższe okoliczności na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 14 § 1 kpc w zw. z cytowanymi przepisami, odwołanie A. K. (1) oddalił.

SSR G. Giżewska-Rozmus

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Jarocka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Giżewska Rozmus
Data wytworzenia informacji: