Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 131/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2015-10-01

Sygn. akt IV P 131/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 01 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Grażyna Giżewska - Rozmus

Ławnicy:

Krystyna Karusewicz

Eugenia Zając

Protokolant:

st. sekr. sądowy Danuta Zakrzewska

po rozpoznaniu w dniu 01 października 2015 r. w Olsztynie

na rozprawie sprawy z powództwa M. S.

przeciwko Starostwu (...) w O.

o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

I zasądza od pozwanego Starostwa (...) w O. na rzecz powódki M. S. kwotę(...)tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 10.03.2015 r. do dnia zapłaty,

II w pozostałym zakresie oddala powództwo,

III zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę(...) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa(...) kwotę (...)tytułem nieuiszczonej opłaty od pozwu,

V wyrokowi w zakresie punktu pierwszego nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty(...)

Sygn. akt IV P 131/15

UZASADNIENIE

Powódka M. S. , w pozwie skierowanym przeciwko Starostwie (...) w O. wniosła o zasądzenie na jej rzecz odszkodowania w kwocie (...) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty – za nieuzasadnione wypowiedzenie jej umowy o pracę i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazała, iż wątpliwości budzi wskazana przyczyna wypowiedzenia tj. reorganizacja struktury organizacyjnej Starostwa (...) w O., w wyniku której nastąpiła likwidacja stanowiska pracy powódki, skoro pracodawca nie wyjaśnił w wypowiedzeniu z dnia 13 lutego 2015r, na czym konkretnie polegała ta reorganizacja struktury organizacyjnej. Poza tym, na stanowisku inspektora w Wydziale(...) były też zatrudnione inne osoby, które nie otrzymały wypowiedzenia, a pracownicy zatrudnieni na równorzędnych stanowiskach są nadal zatrudnieni u pozwanego. Poza tym, pozwany nie wskazał powódce przesłanek, jakimi kierował się dokonując doboru do zwolnienia. Powódka świadcząc pracę na rzecz pozwanego, wykonywała swoje obowiązki we właściwy sposób i nigdy nie dopuściła się przewinień pracowniczych. W oświadczeniu o wypowiedzeniu powódce umowy o pracę, pracodawca nie ujął obiektywnych kryteriów, które pozwalałyby określić trafność wyboru pracodawcy i nie porównał sytuacji zwalnianego pracownika (powódki) do sytuacji innych pracowników, nie uwzględniając takich kryteriów jak: staż pracy, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, dotychczasowy przebieg kariery, czy szczególne umiejętności lub predyspozycje. Po przedłożeniu zaświadczenia o zarobkach powódka dokona modyfikacji powództwa w ten sposób, aby kwota dochodzona pozwem odpowiadała wysokości trzymiesięcznego roszczenia.

Pozwane Starostwo (...) w O. - w odpowiedzi na pozew wniosło o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano, iż w pozwanej placówce doszło do likwidacji stanowiska pracy powódki i przyczyna, wskazana powódce w wypowiedzeniu umowy o pracę – jest rzeczywista i konkretna. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazano, iż likwidacja jedynego stanowiska pracy w strukturze pracodawcy uzasadnia zwolnienie pracownika go zajmującego bez potrzeby oceny jego ewentualnej przydatności na innych stanowiskach i porównania go z pracownikami zatrudnionymi na innych stanowiskach.

Pozwany podkreślił, że wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego – podyktowane było potrzebą wprowadzenia oszczędności finansowych, jak też zmian, mających stworzyć warunki do bardziej efektywnej pracy pracowników Starostwa (...) w O.. Na mocy nowego Regulaminu Organizacyjnego – wcześniej samodzielne Wydziały (...) oraz Inwestycji i (...) zostały połączone, na skutek czego powstał jeden Wydział (...)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka M. S. zatrudniona była w pozwanym Starostwie (...) w O. od dnia 05.07.2007r. do 04.08.2007r., początkowo na podstawie umowy o pracę na okres próbny na stanowisku inspektora. Następnie umową o pracę z dnia 05.08.2007r. została zatrudniona na stanowisku inspektora, na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

(dowód: umowa o pracę k: 5-6)

Wykonywała ona początkowo obowiązki w Wydziale (...), który następnie został przemianowany na Wydział (...) Powódka pracowała w Referacie ds.(...), podlegając pod Dyrektora Wydziału.

Do zakresu obowiązków powódki na stanowisku inspektora, zgodnie z zakresem jej obowiązków z dnia 19.11.2012r., należało:

- prowadzenie(...)

- prowadzenie (...)

- przygotowanie i realizacja(...)

- przygotowanie(...)

- realizacja(...)

- uzgadnianie (...)

-przygotowanie (...)

- przygotowanie (...).

(dowód: zakres obowiązków k. 7-7v)

Do 31.12.2014r. w pozwanym Starostwie obowiązywał Regulamin Organizacyjny, uchwalony uchwałą (...) Zgodnie ze wskazanym Regulaminem w Starostwie funkcjonował Wydział (...) wcześniej Wydział (...). W ramach Wydziału funkcjonowały: Referat ds.(...)oraz wieloosobowe stanowisko pracy do spraw rozwoju. Na dzień 01.01.2015r. w Wydziale (...)zatrudnionych było 4 inspektorów (3 w Referacie ds. (...)i 1 w wieloosobowym stanowisku pracy ds. (...)

W dniu 30.01.2015r. uchwałą Rady Powiatu nr (...) uchwalono nowy Regulamin Organizacyjny , który miał na celu zbudowanie nowej struktury Starostwa (...) w O.. Zgodnie z postanowieniami nowego regulaminu połączono Wydział (...) oraz Wydział(...) w jeden Wydział – (...)

Do zadań wydziału (...) przeszły z Wydziału (...) zadania w zakresie inwestycji infrastrukturalnych ( tj. przedkładanie Zarządowi Powiatu w O. propozycji realizacji zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, zmian budżetu, przygotowanie i koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie powiatu, poprawa efektywności energetycznej obiektów stanowiących własność powiatu, prowadzenie książek obiektów budowlanych, zlecanie przeglądów technicznych wybranych obiektów, przygotowanie i koordynowanie realizacji zamówień na usługi projektowania, nadzoru inwestorskiego, robót budowlane oraz dostaw i usług pozostałych związanych z realizacją robót budowlanych, opracowywanie wyjaśnień i analiz, udzielanie informacji, przekazywanie dokumentacji podmiotom kontrolującym realizację zamówień publicznych, prowadzonych w referacie, opracowywanie sprawozdań Wydziału z zakresu udzielonych zamówień publicznych) i rozwoju ( monitorowanie rynku dofinansowań zewnętrznych, wskazywanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych n zadania inwestycyjne przyjęte w dokumentacji strategicznych Powiatu (...), inicjowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o dofinansowania z funduszy zewnętrznych, koordynacja projektów realizowanych w wydziale, dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, monitorowanie, rozliczanie i ewaluacja projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych)

Zadania z zakresu zamówień publicznych, realizowanych dotychczas przez Wydział(...) zostały przesunięte do Wydziału (...) Były to czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych przez Powiat w oparciu o wnioski, złożone przez wydziały i stanowiska. Wraz z zadaniami, w lutym 2015r., przesunięto do wskazanego Wydziału 4 pracowników, w tym jednego inspektora - M. U. (na stanowisko pracy(...) oraz głównego specjalistę- K. M. i podinspektorów - E. P. i J. M.. Również z wydziału (...) przesunięto do tych zadań 2 podinspektorów.

Do Wydziału (...) przeniesiono od dnia 13.02.2015r. inspektorów: D. W. (1), A. R. (1) i podinspektora M. L..

(dowód: Regulamin Organizacyjny uchwalony (...) k. 158-160, zakresy obowiązków k. 141—142, 143-144,145-146, 147-149, 150-151, 152-154, 174-175, 176-177, 178—178v, 179-179v, 180-180v, 181-181v, 182-183, 184-185, 186-186v, 187-187v)

W Wydziale IR w Referacie ds. (...) obok powódki na stanowiskach inspektorów pracowały (przed przeniesieniem do Wydziału (...)

- D. W. (1) - zatrudniona w pozwanym Starostwie od 02.07.2008r. na stanowisku inspektora od 01.02.2013r., legitymująca się wykształcenie wyższym inżynier budownictwa w zakresie (...), licencjat w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, studia podyplomowe „zarządzanie i obrót nieruchomościami”, licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;

- A. R. (1) - zatrudniona w pozwanym Starostwie od 03.08.2009r. na stanowisku inspektora od 01.02.2013r., legitymująca się wykształcenie wyższym, mgr ochrony środowiska w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Zakresy obowiązków ww wszystkich inspektorów obejmowały:

- prowadzenie (...)

- przygotowanie (...)

- przygotowanie(...)

- realizacja(...)

- uzgadnianie dokumentacji inwestycji

-przygotowanie (...)

- przygotowanie (...)

Na 3 stanowiskach inspektorów – 3 pracownice (tj. powódka, A. R., D. W.) wykonywały takie same czynności, tj. realizowały takie same zadania.

Dodatkowo D. W. prowadziła książki obiektów budowlanych, a A. R. prowadziła przeglądy techniczne (...)

(dowód: dokumenty z akt osobowych k. 4-7 cz. A, zakresy obowiązków- k. 141-142,145,146,150,151, 178-181v; zeznania powódki k: 165v-166; zeznania M. C. (1) k: 196-197v)

W wyniku powstania jednego nowego wydziału tj. (...) - dokonano reorganizacji, połączonej z redukcją etatów. Reorganizacja w Starostowie (...) została przeprowadzona z powodu poszukiwania oszczędności i racjonalizacja zatrudnienia.

(dowód: zeznania pozwanej M. C. (2) k: 196-197v)

W związku z powyższym – w dniu 13.02.2015r. powódka otrzymała od pracodawcy - rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał w dniu 31 maja 2015r. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano reorganizację struktury organizacyjnej Starostwa (...) w O., w wyniku której następuje likwidacja stanowiska pracy powódki. Starosta (...) M. C. (1) – otrzymała od dyrektora wydziału (...) - nazwisko powódki, jako osoby wytypowanej do zwolnienia z pracy, bez wskazywania kryteriów, którymi się kierował Dyrektor Wydziału - w wyborze powódki.

Wręczając powódce wypowiedzenie - Dyrektor Wydziału (...)G. W. - poinformował ją, że ze względu na reorganizację, co wiązało się ze zmianą struktury całego starostwa i w wyniku połączenia 2 wydziałów i przeorganizowania w bardzo znaczący sposób tych wydziałów , nastąpiła redukcja etatów. Wskazał też, że nie bez znaczenia w wyborze osoby do zwolnienia był fakt, że posiadała ona uprawnienia emerytalne.

(dowód: wypowiedzenie k. 8; zeznania świadka G. W. k: 166v-169)

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej – inspektorowi, zatrudnionemu na stanowisku pracy do spraw(...)- J. S. (z Wydziału(...)) – również wypowiedziano umowę o pracę. J.S. w momencie wypowiedzenia miała ustalone prawa do emerytury.

(dowód: bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

Roszczenie powódki w ocenie Sądu zasługuje na uwzględnienie.

Po pierwsze wskazać należy, że pozwany słusznie twierdził, iż likwidacja konkretnego (jedynego danego rodzaju) stanowiska pracy, w której wyniku następuje zmiana struktury zakładu pracy powodująca zmniejszenie zatrudnienia, uzasadnia zwolnienie pracownika, który był zatrudniony na tym stanowisku pracy, bez potrzeby oceny przez pracodawcę kwalifikacji, stażu pracy itp. zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje jednak wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 1982 r., I PRN 64/82, OSNC 1983 Nr 4, poz. 61; uzasadnienie tezy IX powołanej wyżej uchwały SN, III PZP 10/85; wyrok SN z 3 listopada 2010 r., I PK 93/10, LEX nr 707852).

Jak wynika z przesłuchania powódki, zeznań świadka G. W. – dyrektora Wydziału (...) oraz analizy zakresu obowiązków pracowników pozwanego (k. 145 – 154) w niniejszej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy pracodawca dokonał likwidacji jednego stanowiska spośród większej liczby jednakowych stanowisk (zarówno powódka jak i pozostali pracownicy, którym nie wypowiedziano umów o pracę – tj. A. R. i D. W. - zajmowały identyczne stanowiska pracy – inspektora – i zakres ich obowiązków i zadań nie różnił się zasadniczo - a zatem w takiej sytuacji - aktualizowała się potrzeba doboru do zwolnienia.

W tym aspekcie należy wskazać, iż z zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2013 r. I PK 172/12 LEX nr 1312564 pracodawca, który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasady (kryteria) doboru pracowników do zwolnienia z pracy, powinien wskazując przyczynę wypowiedzenia, nawiązać do zastosowanego kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy ”.

W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazano, iż „ przyczyna wypowiedzenia powinna być tak sformułowana, aby pracownik wiedział i rozumiał, z jakiego powodu pracodawca dokonuje wypowiedzenia i mógł zadecydować o ewentualnym wniesieniu lub zaniechaniu wniesienia odwołania do sądu. W orzecznictwie Sądu Najwyższego jest ugruntowany pogląd, według którego wybór pracownika do zwolnienia - w razie ograniczenia zatrudnienia - należy do pracodawcy, ale może być on zakwestionowany przez pracownika, gdy między pracownikiem zwalnianym a pozostałymi istnieją poważne dysproporcje co do kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, przydatności na danym stanowisku, sposobu wykonywania obowiązków pracowniczych itp. (por. wyrok z dnia 5 listopada 1979 r., I PRN 133/79 , OSNCP 1980 Nr 4, poz. 77 oraz wyrok z dnia 27 listopada 1997 r., I PKN 401/97 , OSNAPiUS 1998 Nr 18, poz. 542). W sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę dotyczy pracownika wybranego przez pracodawcę z większej liczby pracowników , zatrudnionych na takich samych stanowiskach pracy , przyczyną tego wypowiedzenia są nie tylko zmiany organizacyjne, czy redukcja zatrudnienia, ale także określona kryteriami doboru sytuacja danego pracownika. Wynikający z art. 30 § 4 k.p. wymóg wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony jest ściśle związany z możliwością oceny jego zasadności w rozumieniu art. 45 § 1 k.p. Wskazanie tej przyczyny lub przyczyn przesądza o tym, że spór przed sądem pracy może się toczyć tylko w ich granicach. Okoliczności podane pracownikowi na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie same, zaś pracodawca pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny, mogące przemawiać za zasadnością wypowiedzenia umowy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1998 r., I PKN 315/97, OSNP 1998 Nr 14, poz. 427 ). Pracownik, wobec którego pracodawca nie ujawnił kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, pozbawiony jest możliwości oceny trafności dokonanego wyboru w kontekście zasadności dokonanego mu wypowiedzenia, czyli zweryfikowania przyczyny wypowiedzenia, co wymusza na nim wszczęcie sądowej procedury odwoławczej w celu poznania konkretnej i rzeczywistej przyczyny potencjalnie uzasadniającej dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. W takiej zaś sytuacji również postępowanie sądowe toczy się wokół przyczyny wskazanej konkretnie dopiero w postępowaniu sądowym i nieujawnionej wcześniej pracownikowi, co jest niezgodne z regułami rozpoznawania takich spraw. Przyjmuje się bowiem wprawdzie, że w sądowym postępowaniu odwoławczym dopuszczalna jest konkretyzacja wskazanej pracownikowi przyczyny wypowiedzenia, ale dotyczy to jedynie możliwości uzupełnienia opisu wskazanej przyczyny wypowiedzenia w oparciu o okoliczności oczywiście znane zwalnianemu pracownikowi, które występują jako sekwencja powiązanych związkiem przyczynowo-skutkowym zdarzeń objętych wskazaną na piśmie przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, czego nie można odnieść do przytaczania kryteriów wyboru pracowników do zwolnienia, stanowiących najistotniejszą część przyczyny wypowiedzenia w sytuacji dokonywania redukcji zatrudnienia. Należy bowiem zauważyć, że sąd pracy nie może oceniać zasadności działań organizacyjnych i ekonomicznych podejmowanych przez pracodawcę, wobec czego ocena zasadności wypowiedzenia dokonanego z tych przyczyn w stosunku do osób zajmujących te same stanowiska z reguły polega właśnie na kontroli kryteriów doboru pracownika do zwolnienia, stąd waga tych okoliczności jest tak znacząca dla zasadności wypowiedzenia, że nie można pozbawiać pracownika możliwości zapoznania się z nimi już w momencie wypowiedzenia umowy o pracę, co pozwoli na ich kwestionowanie w chwili złożenia odwołania do sądu, a pracodawcy uniemożliwi ewentualne "dostosowywanie" tych kryteriów do okoliczności danej sprawy.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę kasacyjną w niniejszej sprawie przychylił się do poglądu zaprezentowanego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2008 r., I PK 86/08 (LEX nr 497682), że pracodawca, który przy dokonywaniu redukcji zatrudnienia z przyczyn organizacyjnych stosuje określone zasady (kryteria) doboru pracowników do zwolnienia z pracy, powinien wskazując przyczynę wypowiedzenia, nawiązać do zastosowanego kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy”.

Za słusznością przedstawionego stanowiska przemawia nadto to, iż w przypadku gdy jest likwidowane jedno bądź kilka stanowisk pracy spośród szeregu istniejących u pracodawców - proces z reguły w całości sprowadza się do weryfikacji prawidłowości zastosowanych kryteriów doboru do zwolnienia przez pracodawcę. Wynika to z tego, iż likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, a decyzje co do przydatności i celowości utrzymywania danego stanowiska mieszczą się w uprawnieniach pracodawcy i nie podlegają ocenie sądów pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 1997 r. I PKN 176/97 OSNAPiUS 1998/9 poz. 263 oraz wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 30 maja 1980 r. I P 685/80 Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1982/1-2 str. 53 ). W konsekwencji jedynie w skrajnych wypadkach, Sąd będzie zobowiązany do „poszerzonego” badania przyczyny wypowiedzenia w sytuacji, gdy powód podniesie zarzut pozorności likwidacji stanowiska. W typowych sytuacjach, kognicją Sądu będzie objęte jedynie badanie prawidłowości zastosowanych kryteriów doboru do zwolnienia przez pracodawcę. Skoro okoliczność ta stanowi istotę sprawy i wokół tylko tej kwestii toczy się postępowanie sądowe zainicjowane odwołaniem pracownika od wręczonego mu wypowiedzenia umowy o pracę to okoliczności te tj. kryteria doboru winny być ujawnione we wręczonym pracownikowi oświadczeniu o wypowiedzenie umowy o pracę. Odmienna interpretacja, która zezwala pracodawcy na powołanie się na te kryteria dopiero w odpowiedzi na pozew lub w dalszym toku postępowania - byłoby sprzeczne z art. 30§4 kp, którego celem jest poinformowanie pracownika, dlaczego został rozwiązany z nim stosunek pracy i jakie okoliczności, związane z jego przymiotami pracownika przesądziły o tym, że akurat on został wytypowany do zwolnienia.

Należy podkreślić, iż wyrażone w tym orzeczeniu stanowisko jest już ugruntowane w orzecznictwie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2008 r., I PK 86/08 (LEX nr 497682 , z dnia 1 czerwca 2012 r., II PK 258/11 (LEX nr 122589) i z dnia 18 września 2013 r., II PK 5/13 (LEX nr 1376065).

W przedmiotowej sprawie bezsporne jest, że kryteria doboru osób do zwolnienia nie zostały w ogóle wskazane w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę, co narusza art. 30§4 kp. Dyrektor Wydziału (...)G. W. wręczając powódce wypowiedzenie - poinformował powódkę, że ze względu na reorganizację i połączenie 2 wydziałów - nastąpiła redukcja etatów. Wskazał też, że nie bez znaczenia było to, że posiadała ona uprawnienia emerytalne. Nie mniej jednak - powyższa okoliczność nie stanowi wystarczającego argumentu za uznaniem, iż pracodawca w wypowiedzeniu ( oświadczeniu złożonym na piśmie) wskazał kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Przepis art. 30 par. 4 k.p. zobowiązuje bowiem do złożenia oświadczenia na piśmie. Niespełnienie tego wymogu skutkuje naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Wobec powyższego tj braku wskazania przez pracodawcę w oświadczeniu o wypowiedzeniu kryteriów doboru powódki do zwolnienia w myśl art. 30 par. 4 k.p. uzasadnione jest uwzględnienie roszczenia powódki , albowiem dokonane wypowiedzenie, wręczone powódce nie spełniało przesłanki jego prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami (o czym orzeczono w pkt I wyroku). Oddalenie powództwa w zakresie określonym w punkcie II wyroku obejmowało roszczenie powódki co do odsetek od dnia wniesienia pozwu. Odsetki w przedmiotowej sprawie należą się od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu.

O kosztach sądowych Sąd orzekł po myśli art. 100 kpc w zw. z § 11 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (pkt III wyroku)

Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w zw. z art. 100 k.p.c. orzeczono o kosztach sądowych.

W punkcie V wyroku nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 477(2) par. 1 kpc.

SSR Grażyna Giżewska-Rozmus

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Giżewska-Rozmus,  Krystyna Karusewicz ,  Eugenia Zając
Data wytworzenia informacji: