Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 452/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-09-28

Sygn. akt IV U 452/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2017 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Grażyna Giżewska-Rozmus

Protokolant:

sekr. sądowy Tomasz Miłosz

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Olsztynie

sprawy K. C. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

na skutek odwołania K. C. (1)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O.

z dnia 21 czerwca 2017 roku nr (...)

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje odwołującej prawo do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od 01 maja 2017 roku do 03 lipca 2017 roku w wysokości 100% (sto procent) podstawy wymiaru.

IV U 452/17

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 21.06.2017r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. odmówił K. C. (1) prawa do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy od 01.05.2017r. do 03.07.2017r. Wskazano, że zdarzenia z dnia 21.02.2017r. nie uznano za wypadek przy pracy. Odmówiono świadczenia z funduszu wypadkowego z powodu braku przyczyny zewnętrznej.

Od decyzji odwołanie złożyła K. C. (1). Podniosła, że w dniu 21.02.2017r. o godz. 10:00 miała wypadek przy pracy przy porządkowaniu pomieszczeń układała nad szafą o wysokości około 2 m papier. Po ułożeniu papieru odwróciła się, zawadziła o taboret, przewróciła się na betonową posadzkę plecami i straciła przytomność.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wniósł o oddalenie odwołania. Uzasadniając swoje stanowisko organ wskazał, iż biorąc pod uwagę ustalenia, wypadek który spowodował niezdolność do pracy, nie został uznany za wypadek przy pracy ponieważ przyczyną wypadku były zawroty głowy. Brak zatem przyczyny zewnętrznej.

Sąd ustalił, co następuje:

Odwołująca K. C. (1) zatrudniona była w Szkole Podstawowe nr (...) w P. na stanowisku sprzątaczki.

( dowód: akta ZUS- świadectwo pracy k. 11-10)

W dniu 21.02.2017r. odwołująca porządkowała pomieszczenie. Na szafę o wysokości około 1,80m układała rulony brystolu. Papier był lekki. Podnosiła go z ziemi. Gdy położyła ostatni rulon na szafę, obróciła się i chciała pójść po następną partię papieru. Wówczas zawadziła o taboret. W wyniku tej sytuacji wywróciła się aż na korytarz. Uderzyła plecami, głową i ręką o terakotową posadzkę. Wówczas straciła przytomność. Lecąc zdążyła krzyknąć: „ O Jezu” lub „ O jejku”.

Odwołująca nigdy nie cierpiała na zawroty głowy lub inne schorzenia dające tego typu objawy ( w tym nadciśnienie, za niskie ciśnienie).

( dowód: przesłuchanie odwołującej k. 31 00:19:47-00:21:14 w zw. z k. 30 – 30 v 00:00:46-00:10:45, zeznania świadka C. M. k. 30v 00:12:39-00:18:42)

Sąd zważył , co następuje:

Odwołanie jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Znaczenie zasadnicze dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma zatem ustalenie, czy zdarzenie, które miało miejsce w dniu 21.02.2017r., na skutek którego odwołująca w związku z doznanymi obrażeniami przebywała na zwolnieniu lekarskim, stanowiło wypadek przy pracy. ZUS zakwestionował, iż zdarzenie zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną. Wskazał przy tym na zapis ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nr (...) i wyjaśnień odwołującej. Ze znajdujących się tam zapisów wynika, że odwołująca porządkowała pomieszczenie służbowe i w momencie wkładania papierów do szafki doznała zawrotów głowy i upadła.

Na okoliczności zdarzenia, w toku niniejszego postępowania, została przesłuchana K. C. oraz zeznania złożył C.M.. Osoby te opisały zaistniałe zdarzenie w sposób spójny, kompatybilny i wzajemnie się uzupełniający. Odwołująca bowiem zakwestionowała w swoim odwołaniu ustalenia ZUS co do okoliczności wypadku. W toku postępowania sądowego zobowiązana do ustosunkowania się do zapisów w protokole powypadkowym w zakresie dotyczącym wskazania, że doznała zawrotów głowy – upadła nieprzytomna, oświadczyła, że opisując zdarzenie mówiła, że zrobiło jej się słabo po upadku, jak upadła to już nic nie widziałam. Przed Sądem jednoznacznie opisała szczegóły wypadku. Wskazała, że nie miała zawrotów głowy, a wywróciła się na skutek potknięcia. Powyższe potwierdzają zeznania świadka zdarzenia C.M.. Należy wskazać, że jest to osoba nie związana z odwołującą- nauczyciel, który przez przypadek widział zdarzenie. Dokładnie opisał zaobserwowane okoliczności. Zeznał, ze widział jak odwołująca wylatuje z pomieszczenia i upada uderzając z hukiem głową o terakotową posadzkę. Nadto zeznał, że upadając K. C. krzyczała : „ O Jezu” lub „ O jejku”. W ocenie Sądu, okoliczność ta wskazuje, w powiązaniu z oświadczeniem odwołującej złożonym przed Sądem, że upadek nie mógł nastąpić w związku z zaburzeniami tkwiącymi wewnątrz organizmu odwołującej. K. C. bowiem, w momencie upadania jeszcze wydała okrzyk, który świadczy o zachowaniu przez nią pełnej świadomości, niczym nie ograniczonej. Dopiero po uderzeniu głową o podłoże straciła przytomność. Należy także podkreślić, iż odwołująca kwestionując decyzję ZUS jest konsekwentna w swych twierdzeniach, albowiem te same okoliczności wskazała zarówno w odwołaniu od decyzji, jak i w toku przesłuchania przed Sądem. Natomiast dla porównania w protokole przesłuchania poszkodowanego i protokole powypadkowym informacja na temat przebiegu zdarzenia jest bardzo lakoniczna.

Dlatego też, biorąc pod uwagę szczegółowe zeznania odwołującej i świadka złożone w toku postępowania, a także fakt, iż odwołująca dotychczas nie cierpiała na schorzenia dające objawy zawrotów głowy należało zaskarżoną decyzję zmienić. W związku z tym, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) orzeczono jak w sentencji wyroku.

SSR Grażyna Giżewska- Rozmus

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Giżewska-Rozmus
Data wytworzenia informacji: