Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV P 270/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2017-11-23

Sygn. akt IV P 270/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 listopada 2017 r.

Sąd Rejonowy w (...) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Grażyna Giżewska - Rozmus

Protokolant:

st. sekr. sądowy Joanna Racis

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2017 r. w (...)

na rozprawie sprawy z powództwa T. P. (1)

przeciwko Zespołowi Szkół (...) (...) (...) w O.

o nagrodę jubileuszową

I zasądza od pozwanego Zespołu Szkół (...) (...) (...) w O. na rzecz powoda T. P. (1) kwotę 15.346,40 złotych (piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć 40/100) tytułem nagrody jubileuszowej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2014 roku do dnia zapłaty,

II zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2700 złotych (dwa tysiące siedemset) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonowego w (...)) kwotę 768 złotych (siedemset sześćdziesiąt osiem) tytułem opłaty,

IV wyrokowi co do punktu pierwszego nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 4.061 złotych (cztery tysiące sześćdziesiąt jeden).

Sygn. akt. IV P 270/17

UZASADNIENIE

Powód T. P. (1) - wniósł pozew przeciwko Zespołowi Szkół (...) (...) (...) w O. o zasądzenie na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu nagrody jubileuszowej za okres 45 lat pracy w kwocie 15.346,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 września 2014r. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że zatrudniony był od dnia 1 września 1969 r. w Szkole Podstawowej w G. na stanowisku nauczyciela. Z dniem 1 września 1970r. Kurator Okręgu Szkolnego w O. przeniósł powoda do (...) Szkoły Zawodowej, która obecnie nosi nazwę: Zespół Szkół (...) (...) (...) w O.. Od 1 września 1979 r. powód pracował na stanowisku sekretarza szkoły, zastępcy dyrektora d/s administracyjno-ekonomicznych, kierownika administracyjnego. Powód wskazał, iż u pozwanego pracował do dnia 31 lipca 2015r., zaś od 1 sierpnia 2015r. przeszedł na emeryturę. Podkreślił, iż w (...) w O. obowiązuje ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych i zgodnie z jej przepisami nabył prawo do nagrody jubileuszowej. Podniósł, iż trzykrotnie zwracał się do pozwanego domagając się należnej mu wypłaty. Ponadto wskazał, iż w piśmie z dnia 02.06.2017r. pozwana poinformowała powoda, że nagroda jubileuszowa powodowi nie przysługuje. Pomimo podstawy do otrzymania nagrody jubileuszowej pozwany jej nie wypłaciła.

W odpowiedzi na pozew, pozwany Zespół Szkół (...) (...) (...) w O. – uznał powództwo w części dotyczącej kwoty 15.346,40 zł, w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa tj. w części dotyczącej żądania odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 15.346,40 zł od dnia 01.09.2014 r. do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o nieobciążanie pozwanej kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, iż powód do akt osobowych nigdy nie przedłożył umowy o pracę, która łączyła go ze Szkołą Podstawową w G. od dnia 01.09.1969r do dnia 31.08.1970r. Podniósł, iż przedmiotowa umowa nigdy nie została załączona do akt osobowych, zatem należy uznać, iż do czasu wytoczenia powództwa powód w należyty sposób nie udokumentował stażu pracy z tego okresu. Strona pozwana powzięła wiedzę o rocznej umowie powoda zawartej w 1969r z załączonych do pozwu dokumentów. Strona pozwana podniosła również, iż obecnemu dyrektorowi placówki nie jest wiadome na jakiej podstawie poprzedni Dyrektor wypłacał nagrodę jubileuszową powodowi licząc staż pracy powoda od 1969r. Podkreślił, że z uwagi na fakt, iż powód dopiero w pozwie wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody jubileuszowej , pracodawcy nie można przypisać winy w opóźnieniu wypłaty tejże nagrody.

Na rozprawie w dniu 23 listopada 2017r. strony podtrzymały swoje wcześniejsze stanowiska

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód T. P. (1) zatrudniony był w Szkole Podstawowej w G. od dnia 01.09.1969r do dnia 31.08.1970r. Natomiast w pozwanym Zespole Szkół (...) (...) (...) w O. był zatrudniony od 01.09.1970r. do dnia 31.07.2015r., w ostatnim okresie na stanowisku kierownika gospodarczego w pełnym wymiarze czasu pracy.

(dowód: kwestionariusz osobowy k. 1,2 , decyzja z dnia 07.08.1969r. k. 4, - akta osobowe cz.A, świadectwo pracy 5-5v akta osobowe cz. C; umowa o pracę k. 5)

Pismami z dnia 03.07.2015r., następnie z dnia 19.05.2017r. oraz kolejnym z 21.08.2017r. powód zwracał się do pozwanego o wypłacenie mu przysługujacych świadczeń pracowniczych, w tym nagrody jubileuszowej. Pismem z dnia 02.06.2017r. pracodawca poinformował powoda, że nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy przysługiwałaby powodowi dnia 01.09.2015r. jednak stosunek pracy z powodem ustał z dniem 31.07.2015r.

(dowód: pisma z dnia 03.07.2015r. k. 13, z 29.07.2015r. k. 14, z 19.05.2017r. k. 15, z 02.06.2017r. k. 16, z 21.08.2017r.k. 17).

We wcześniejszym okresie powód otrzymywał nagrody jubileuszowe za 20-lecie, 30-lecie, 35- lecie oraz za 40-lecie pracy.

(dowód: pisma k.20-24).

Powód od dnia 01.08.2015r. przeszedł na emeryturę. Pomimo wezwań pozwany nie wypłacił powodowi nagrody jubileuszowej do dnia wytoczenia powództwa.

U pozwanego obowiązuje Regulamin Wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół (...) w O.. Regulamin powyższy określa zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w (...) w O..

Zgodnie z treścią §3 powyższego regulaminu pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1.  wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy- na podstawie art. 36 ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

(dowód: Regulamin wynagradzania załącznik do akt)

Dokumenty osobowe w pierwszym okresie zatrudnienia powoda znajdowały się w Prezydium Państwowej Rady Narodowej w O., które następnie przekazano do Kuratorium Okręgu Szkolnego.

(bezsporne)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu roszczenie powoda zasługuje na uwzględnienie w całości

Powód w niniejszej sprawie dochodził wypłaty nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy powołując się na przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

W powyższej sprawie zastosowanie miały przepisy ww ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz akty wewnętrzne obowiązujące u pozwanego w postaci Regulaminu Wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół (...) w O.. I tak § 3 ust. 1 Regulaminu stwierdza, iż pracownikowi z tytułu zatrudnienia przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy –na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Zgodnie z art. 36 ust.2. ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Natomiast art. 38 ust. 2. cyt ustawy stanowi, iż nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości: 1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Sąd dał wiarę przedłożonym przez strony dokumentom, albowiem żadna ze stron nie zakwestionowała ich prawdziwości. Na ich podstawie poczyniono ustalenia w sprawie.

W ocenie Sądu nie budzi wątpliwości, iż powód nabył prawo do nagrody jubileuszowej z dniem 31 sierpnia 2014 na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowy oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u pozwanego. Ponadto, roszczenie główne uznane zostało przez stronę pozwaną. Jednocześnie pozwany Zespół Szkół wniósł o oddalenie powództwa w zakresie odsetek podając, iż do 2017 r. nie posiadał informacji odnośnie zatrudnienia powoda w Szkole Podstawowej w G. w okresie od 25.08.1969r. do dnia 31.08.1970r.

Sąd zapoznał się z materiałem dowodowym dostarczonym przez strony. W szczególności dokładnie przeanalizowano akta osobowe powoda, które pozwany złożył do akt niniejszej sprawy. Analiza ta dotyczyła zwłaszcza takich dokumentów jak kwestionariusze osobowe pracownika, decyzje Prezydium Rady Narodowej, umowa o pracę. W ocenie Sądu, są to dokumenty potwierdzające zatrudnienie powoda w okresie od dnia 25.08.1969r do dnia 31.08.1970r. Twierdzenia strony pozwanej, że nie posiadała informacji odnośnie zatrudnienia powoda w Szkole Podstawowej w G. w spornym okresie, na podstawie analizy akt osobowych powoda, w ocenie Sądu są niewiarygodne. Wynika z nich wprost, iż powód pozostawał w zatrudnieniu we wspomnianym okresie, tj od dnia 25.08.1969r do dnia 31.08.1970r. w Szkole Podstawowej w G.. Wskazują na to oba kwestionariusze osobowe powoda (karty 1-2 cz. A). Podany jest w nich okres i fakt zatrudnienia powoda w Szkole w G. ( od 25.08.1969 r. do 31.08.1970r.). Nadto, w aktach osobowych znajduje się także decyzja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w O. z dnia 07.07.1969r., którą przyznano powodowi, jako zatrudnionemu po raz pierwszy bezpośrednio po studiach, jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie. Kolejnym dokumentem, który Sąd wziął pod uwagę przy ustalaniu stanu faktycznego, jest dokument z dnia 26.08.1970r., w którym wskazano, iż „za podstawę uposażenia wzięto posiadane przez Obywatela wykształcenie- Studium (...), staż pracy na dzień 1 września 1970r. w ilości jednego roku”. Dalsza analiza akt osobowych ( m.in. umowa o pracę z 26.08.1970r., ustalenie uposażenia k. 6, podanie powoda z 22.10.1974r. k. 9) jednoznacznie potwierdza, iż z dokumentów tych wynika, że powód pracował już od 1969r. Zatem w ocenie Sądu nie można uznać, że strona pozwana nie wiedziała, czy też nie posiadała informacji, że takie zatrudnienie u powoda występowało. Niezasadne są także twierdzenia pozwanego, że powód powinien był przedłożyć umowy o pracę przed zatrudnieniem u pozwanego. Jak wskazał bowiem powód, i nie było to kwestionowane przez drugą stronę, akta osobowe w pierwszych latach pracy T. P. nie były zakładane w każdej szkole tylko początkowo znajdowały się w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej a następnie w Kuratorium. Na marginesie, należy zwrócić uwagę, na informację przekazaną przez powoda na rozprawie w dniu 23.11.2017r., iż w 2015r. gdy zapoznawał się z dokumentami z akt osobowych znajdowała się tam pierwsza umowy o pracę ze Szkoły w G., informacja o wynagrodzeniu oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie przytoczonych przepisów, Sąd zasądził od pozwanego Zespołu Szkół (...) (...) (...) w O. na rzecz powoda T. P. (1) kwotę 15.346,40 zł tytułem nagrody jubileuszowej wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 01 września 2014r., o których orzeczono zgodnie z żądaniem pozwu (pkt I wyroku). Sąd zasądzając roszczenie główne nie znalazł podstaw by nie zasądzić odsetek, bowiem nagroda jubileuszowa winna być wypłacona powodowi zgodnie z obowiązującymi u pozwanego przepisami. Dniem wymagalności nagrody był 31.08.2014r. Dlatego też, uwzględniając poczynione ustalenia należało przyznać powodowi także żądane odsetki. Sąd zwrócił także uwagę na fakt, iż powód w lipcu 2015 r. wystąpił do pozwanego o wypłatę świadczeń pracowniczych wynikających z prawa pracy. Nie uzyskując ich, ponownie zwrócił się w maju 2017r., a następnie w sierpniu 2017r. Wydaje się, że pracodawca winien był dochować minimalnej staranności i przejrzeć akta osobowe powoda. W razie wątpliwości istniała możliwość wyjaśnienia ewentualnych niejasności w zakresie okresu zatrudnienia powoda i jego roszczeń.

Na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015r (Dz. U. z 2015r. poz 1804) rozstrzygnięto o kosztach procesu (pkt II wyroku). Sąd, w związku z dokonanymi ustaleniami, nie znalazł podstaw do odstąpienia od obciążania pozwanego kosztami procesu.

W pkt III wyroku, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych, Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 768,00 zł tytułem opłaty.

Na podstawie art. 477 2§1 kpc w punkcie IV wyroku nadano rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 4.061,00 zł.

SSR G. R.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Kuczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Giżewska-Rozmus
Data wytworzenia informacji: